fbpx

Termes i condicions

El vostre accés i ús del Servei està condicionat a la vostra acceptació i compliment d'aquestes Condicions. Aquestes Condicions s'apliquen a tots els visitants, usuaris i altres persones que accedeixen o utilitzen el Servei. En accedir o utilitzar el Servei, accepteu estar obligat per aquestes Condicions. Si no esteu d'acord amb cap part de les condicions, no podreu accedir al Servei. Les presents Condicions Generals d'Ús i contractació (d'ara endavant, les 'Condicions') regulen l'adquisició i utilització dels productes i serveis que Copernic Technologies SL i la seva marca Nectios (en endavant, 'Nectios') posen a disposició dels seus usuaris. i/o clients, ja sigui mitjançant l'accés a la Web, al portal d'Internet https://nectios.com/ (en endavant, el 'Lloc Web' o la 'Web' indistintament), a través de dispositius iOS o Android , en línia o fora de línia, així com a través de l'aplicació d'escriptori (en endavant, la 'Solució').

La utilització de la Web i de la Solució atribueix la condició d'usuari (en endavant, l'"Usuari") i la contractació dels Serveis, tal com es defineix a continuació, atribueix la condició de client (en endavant, el) 'Client') i ambdues impliquen l'acceptació de les presents Condicions. Alguns serveis o funcionalitats de la Solució poden trobar-se sotmesos a condicions particulars que, si escau, modifiquin o complementin aquestes Condicions i que s'entendran acceptades per l'Usuari i/o el Client a l'inici de la prestació d'aquest servei o la utilització de la funcionalitat corresponent (en endavant, les Condicions Particulars»). Nectios es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, el contingut i la configuració del lloc web i de la Solució, així com els serveis oferts. Els Usuaris i Clients han de llegir atentament aquestes Condicions.

Informació legal

Les presents Condicions Generals d'Ús i contractació (d'ara endavant, les «Condicions») de COPERNIC TECHNOLOGIES S.L., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a Barcelona, Dr. Letamendi, 37, 3-2, proveïda de C.I.F. B67073130 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 46.104, foli 198, full B-509.617 (d'ara endavant, «COPERNIC TECHNOLOGIES» o la «Companyia»), regulen l'ús dels serveis oferts a través de la solució Nectios (en endavant, «Nectios» o «la Solució») que COPERNIC TECHNOLOGIES posa a disposició dels seus usuaris i clients, ja sigui mitjançant l'accés Web, al portal d'Internet https://nectios.com /(d'ara endavant, el «Lloc Web» o la «Web» indistintament), a través d'iOS o Android, en línia o fora de línia, així com a través de l'aplicació d'escriptori.

La utilització de la web i de Nectios atribueix la condició d'usuari (en endavant, l'«Usuari») i la contractació dels Serveis, tal com es defineix a continuació, atribueix la condició de client (en endavant, el «Client») i implica l'acceptació d'aquestes Condicions. Alguns serveis o funcionalitats de la Solució poden trobar-se sotmesos a condicions particulars que, si escau, modifiquen o complementen aquestes Condicions i que s'entendran acceptades per l'Usuari i/o el Client a l'inici de la prestació d'aquest servei o de la utilització de la funcionalitat corresponent.

COPERNIC TECHNOLOGIES es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, el contingut i configuració del Lloc Web i de la Solució, així com els serveis oferts. Els Usuaris i Clients han de llegir atentament aquestes Condicions. En fer clic indicant la seva acceptació o mitjançant l'acceptació d'una ordre de compra dels Serveis, tal com es defineixen a continuació, el Client i l'Usuari accepten aquestes Condicions que regeixen l'ús dels Serveis. Així mateix, el registre o l'ús de la Solució implica la plena acceptació d'aquestes Condicions, així com de les polítiques de privacitat de Nectios incloses en https://nectios.com/privacy-policy//(d'ara endavant, la » Política de Privacitat»).

Serveis

COPERNIC TECHNOLOGIES posa a disposició del Client, a través de la Solució, un conjunt de serveis de gestió d'equips comercials. Els Serveis s'ofereixen en línia a través d'una plataforma web https://nectios.com/. Els Serveis s'ofereixen en diverses edicions i paquets que poden diferir significativament en funcionalitat. No es pot accedir als Serveis ni utilitzar-los amb la finalitat de supervisar-ne la disponibilitat, el rendiment o la funcionalitat, ni per a cap altre propòsit competitiu o de benchmarking.

Administració de serveis per part del client

Se li proporcionarà al Client un nom i una contrasenya que s'utilitzaran amb la finalitat de gestionar els comptes del Client. El Client té la responsabilitat de mantenir la confidencialitat d'aquesta contrasenya i compte, per a la qual cosa designarà els empleats que tindran autorització per accedir al compte i limitarà l'abast d'aquesta autorització al compliment de les tasques assignades i per a totes les activitats que es realitzin sota el compte del Client. El Client es compromet a notificar immediatament a COPERNIC TECHNOLOGIES (també Nectios) qualsevol ús o accés no autoritzat als Serveis, a la Solució, a la contrasenya o compte del Client, o a qualsevol altra violació de la seguretat. Nectios no pot ni serà responsable de cap pèrdua o dany derivat de l'incompliment per part del Client de les obligacions de seguretat. El Client reconeix i accepta que COPERNIC TECHNOLOGIES (també Nectios) no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de cap acció o omissió per part del Client o de qualsevol Usuari, inclosos els danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats d'aquestes accions o omissions. .

Comptes

Quan creeu un compte amb nosaltres, heu de proporcionar-nos informació precisa, completa i actualitzada en tot moment. No fer-ho constitueix un incompliment de les Condicions, que pot resultar en la cancel·lació immediata del vostre compte al nostre Servei. Sou responsable de salvaguardar la contrasenya que utilitzeu per accedir al Servei i de qualsevol activitat o acció que es realitzi sota la vostra contrasenya, ja sigui amb el nostre servei o amb un servei de tercers. Vostè es compromet a no revelar la seva contrasenya a tercers. Ens ho heu de notificar immediatament després de tenir coneixement de qualsevol incompliment de la seguretat o ús no autoritzat del vostre compte.

Compliment de les condicions

El Client i l'Usuari es comprometen a utilitzar els Serveis d'acord amb els termes establerts en aquestes Condicions. Nectios pot oferir, si ho considera oportú, aplicacions, funcionalitats o funcions addicionals a través dels serveis, la utilització de les quals pot estar subjecta a condicions particulars que hauran de ser acceptades pel Client i, si escau, per l'usuari.

Propietat intel·lectual

El Servei i el seu contingut original, característiques i funcionalitats són i segueixen sent propietat exclusiva de Copernic Technologies (també Nectios) i els seus llicenciants.

Enllaços a altres llocs web

El nostre servei pot contenir enllaços a llocs web o serveis de tercers que no són propietat ni estan controlats per Copernic Technologies (també Nectios). Copernic Technologies (també Nectios) no té control ni assumeix cap responsabilitat pel contingut, les polítiques de privadesa o les pràctiques de qualsevol lloc web o servei de tercers. A més, reconeixeu i accepteu que Nectios no serà responsable, directament o indirectament, de cap dany o pèrdua causada o presumptament causada per o en relació amb l'ús o la confiança en qualsevol contingut, bé o servei disponible en o a través d'aquests llocs web. o serveis. Us recomanem que llegiu els termes i condicions i les polítiques de privadesa de qualsevol lloc web o servei de tercers que visiteu.

Pagaments i factures

Tots els pagaments s'efectuaran en la forma indicada en l'ordre de compra dels serveis acceptats pel Client (en endavant, l'«Ordre de Compra»). El Client realitzarà el pagament de les quantitats indicades en l'Ordre de Compra (en endavant, els «Imports»). Els Imports, un cop facturats, s'han d'abonar a l'inici del període en què el Client rep els Serveis i amb la periodicitat acordada en l'Ordre de Compra. Les obligacions de pagament no es poden anul·lar ni reemborsar les quantitats ja pagades. El Client està obligat a pagar per totes les llicències d'usuari sol·licitades durant tot el període de llicència establert a l'Ordre de Compra (el «Període de Llicència»), tant si s'utilitza com si no.

El Client es compromet a proporcionar informació completa i precisa de facturació i contacte a COPERNIC TECHNOLOGIES (també Nectios). Aquesta informació inclou el nom de l'empresa, el número de compte corrent, la targeta de crèdit (si escau) o una altra forma de pagament aplicable, l'adreça postal, l'adreça de correu electrònic, el nom de contacte i el número de telèfon. de facturació autoritzada, el número d'identificació de l'impost sobre el valor afegit intracomunitari (si escau) i les dades de l'administrador del Client.

El Client es compromet a actualitzar aquesta informació dins dels deu (10) dies posteriors a qualsevol modificació. Si les dades de contacte que ens ha facilitat són falses, fraudulentes o no estan actualitzades, COPERNIC TECHNOLOGIES (també Nectios) es reserva el dret de cancel·lar l'accés al Servei, així com d'emprendre qualsevol altra acció legal que consideri oportuna. Si el Client considera que la seva factura no és correcta, haurà de dirigir-se per escrit a Nectios o al seu distribuïdor, en un termini màxim de set (7) dies des de la data d'aquesta factura, per revisar conjuntament aquesta factura i, si escau, per poder rebre una rectificació.

Càrrecs addicionals

L'espai d'emmagatzematge de dades que COPERNIC TECHNOLOGIES (també Nectios) posa a disposició del Client de forma gratuïta és d'1GB en base de dades per al conjunt de Llicències d'Usuari que el Client té contractades en qualsevol edició o paquet de Nectios i de 5MB addicionals per cada Llicència d'Usuari de qualsevol edició o paquet de Nectios. Si la quantitat d'emmagatzematge en disc requerida pel Client supera els límits establerts en el paràgraf anterior, COPERNIC TECHNOLOGIES (també Nectios) es reserva el dret de cobrar al Client la taxa d'emmagatzematge vigent en aquell moment. COPERNIC TECHNOLOGIES (també Nectios) intentarà notificar al Client, en la mesura del possible, quan l'emmagatzematge mitjà utilitzat per llicència arribi aproximadament al noranta per cent (90%) del límit indicat.

No obstant això, si Nectios no li notifica aquesta situació, això no eximeix al Client de la seva responsabilitat i obligació de pagar els càrrecs per emmagatzematge addicional de dades. COPERNIC TECHNOLOGIES (també Nectios) es reserva el dret d'establir o modificar en qualsevol moment, el seu procediment i els límits habituals en relació amb l'emmagatzematge de dades. Nectios publicarà a la seva pàgina web la seva política d'emmagatzematge de dades i els límits vigents en cada moment. L'espai d'emmagatzematge d'arxius que Nectios posa a disposició del Client de forma gratuïta és de 2,5GB per al conjunt de Llicències d'Usuari que el Client té contractades en qualsevol edició o paquet de Nectios i de 250 MB addicionals per a cada Llicència d'Usuari de qualsevol edició o paquet. de Nectios. Si l'import d'emmagatzematge de fitxers requerit pel Client supera els límits establerts en el paràgraf anterior, Nectios es reserva el dret de cobrar al Client la taxa d'emmagatzematge vigent en aquell moment.

COPERNIC TECHNOLOGIES (també Nectios) intentarà notificar al Client, en la mesura del possible, quan l'emmagatzematge mitjà utilitzat per llicència arribi aproximadament al noranta per cent (90%) del límit indicat. No obstant això, si Nectios no li notifica aquesta situació, això no eximeix al Client de la seva responsabilitat i obligació de pagar les despeses addicionals d'emmagatzematge de fitxers. COPERNIC TECHNOLOGIES (també Nectios) es reserva el dret d'establir o modificar en qualsevol moment, el seu procediment i els límits habituals en relació amb l'emmagatzematge d'arxius. Nectios publicarà a la seva pàgina web la seva política d'emmagatzematge d'arxius i els límits vigents en cada moment.

Resguard de pagament

Nectios es reserva el dret de suspendre o acabar aquestes Condicions i, si escau, les Condicions Particulars aplicables i, en conseqüència, l'accés als Serveis per part del Client si aquest incorre en retards en el pagament per un període superior a seixanta (60) dies des del seu venciment, facultant Nectios per donar-se de baixa/suspendre el servei fins que es cobri l'import total degut. Transcorreguts seixanta (60) dies des de la suspensió del servei sense que el Client hagi efectuat el pagament de totes les quantitats degudes, el contracte quedarà automàticament resolt, sense perjudici del dret de Nectios a reclamar qualsevol quantitat deguda i/o qualsevol dany o perjudici causat pel Client. Aquesta resolució contractual comportarà l'eliminació de les Dades, tal com es defineixen en els Termes i Condicions de Nectios. 

Els comptes amb demora estan subjectes a un interès mensual de l'1,5% aplicable sobre el saldo pendent, a més de totes les despeses necessàries per al seu cobrament. Aquest interès no es podrà fraccionar i un sol dia de demora implicarà l'aplicació de tots els interessos. Si el Client o Nectios cancel·len l'accés al Servei, el Client estarà obligat a abonar el saldo pendent del seu compte. Nectios es reserva el dret d'imposar una tarifa de reconnexió en cas que el Client hagi estat suspès i posteriorment hagi sol·licitat l'accés al Servei.

Drets de propietat intel·lectual i/o industrial

Llevat del que s'estableix expressament en aquest document, aquestes Condicions no garanteixen a cap de les parts cap dret, implícit o no, sobre el contingut o sobre qualsevol dret de propietat intel·lectual i/o industrial de l'altra part. En aquest sentit, COPERNIC TECHNOLOGIES és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels Serveis.

COPERNIC TECHNOLOGIES i els seus proveïdors conservaran la propietat de tots els drets, títols i interessos incloent, sense caràcter limitador, tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial (tal com es defineixen a continuació) relacionats amb els Serveis i la Solució, així com qualsevol obra o millora que se'n derivi, incloent-hi, sense limitació, qualsevol programari, tecnologia, informació, continguts, materials, directrius i documentació. El Client no adquirirà cap dret, títol o interès contingut, excepte els drets d'ús limitat expressament establerts en aquestes Condicions. Qualsevol dret no atorgat expressament en aquest document s'entendrà no atorgat. COPERNIC TECHNOLOGIES no és titular dels continguts de tercers utilitzats com a part dels Serveis, inclòs el contingut de les comunicacions que apareixen en els Serveis. La titularitat i els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts als quals s'accedeix a través dels Serveis pertanyen al titular del contingut en qüestió i poden estar protegits per la llei de propietat intel·lectual o altres lleis aplicables. El Client es compromet a no fer ni permetre que altres persones facin cap de les accions següents: (i) adaptar, traduir o modificar la Solució; (ii) desxifrar, descompilar, desmuntar, realitzar enginyeria inversa o intentar descobrir de qualsevol altra manera el codi font o objecte del programari de la Solució, excepte quan aquestes limitacions estiguin prohibides per la legislació aplicable; (iii) copiar la Solució; (iv) utilitzar els Serveis per a activitats d'alt risc o (v) llicenciar, prestar, vendre, llogar o arrendar els Serveis o qualsevol component dels mateixos. Qualsevol codi font de tercers inclòs en cada aplicació dels Serveis només es pot utilitzar conjuntament amb aquesta aplicació dels Serveis, l'ús de la qual està subjecte a aquestes Condicions.

QUEDA PROHIBIT UTILITZAR, COPIAR, TRANSFERIR I MODIFICAR LA SOLUCIÓ (INCLOSOS ELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL SOBRE LA MATEIXA) O QUALSEVOL PART DE LA SOLUCIÓ, EXCEPTE EN ELS CASOS EXPRESSAMENT PERMESOS PER AQUESTES CONDICIONS.

Confidencialitat

Cada part (a) protegirà la informació confidencial de l'altra part amb les mateixes garanties estàndard que utilitza per protegir la seva pròpia informació confidencial i (b) no revelarà la informació confidencial, excepte als empleats i agents, només si és necessari i si han acordat per escrit mantenir les obligacions de confidencialitat. Cada part (i tots els empleats i agents als quals s'ha revelat informació confidencial) han d'utilitzar la informació confidencial únicament per exercir els seus drets i complir les seves obligacions en virtut d'aquestes Condicions; utilitzant mesures raonables per protegir-lo.

Terminació

Podem cancel·lar o suspendre el vostre compte immediatament, sense notificació ni responsabilitat, per qualsevol motiu, inclòs, sense limitació, si incompleix les Condicions. En finalitzar, el vostre dret a utilitzar el Servei cessarà immediatament. Si vols cancel·lar el teu compte, hauràs de notificar-nos-ho amb trenta (30) dies d'antelació enviant un correu electrònic a la següent adreça: administration@nectios.com. En cas de no fer-ho amb el temps indicat, el client estarà obligat a abonar els mesos que no hagi estat utilitzant el servei abans de la seva notificació. Totes les disposicions de les Condicions que per la seva naturalesa haurien de sobreviure a la terminació sobreviuran a la terminació, incloses, entre d'altres, les disposicions de propietat, les renúncies de garantia, la indemnització i les limitacions de responsabilitat.

Renúncia

L'ús que feu del Servei és sota el vostre propi risc. El Servei es presta «TAL QUAL» i «SEGONS DISPONIBILITAT». El Servei es proporciona sense garanties de cap tipus, ja siguin expresses o implícites, incloses, entre d'altres, les garanties implícites de comerciabilitat, idoneïtat per a un propòsit particular, no infracció o curs de rendiment.

Llei aplicable

Aquestes Condicions es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya, sense tenir en compte les seves disposicions sobre conflictes de lleis. El nostre incompliment de qualsevol dret o disposició d'aquests Termes no es considerarà una renúncia a aquests drets. Si alguna disposició d'aquests Termes és considerada per un tribunal invàlida o inaplicable, la resta de disposicions d'aquests Termes continuaran vigents. Aquestes Condicions constitueixen l'acord complet entre nosaltres en relació amb el nostre Servei, i substitueixen i substitueixen qualsevol acord previ que hàgim pogut tenir entre nosaltres en relació amb el Servei.

Canvis

Ens reservem el dret, a la nostra discreció, de modificar o substituir aquests Termes en qualsevol moment. Si una revisió és material, intentarem avisar amb un mínim de 30 dies d'antelació abans que entrin en vigor les noves condicions. El que constitueixi un canvi material es determinarà a la nostra exclusiva discreció. En continuar accedint o utilitzant el nostre Servei després que aquestes revisions es facin efectives, accepteu estar obligat pels termes revisats. Si no esteu d'acord amb les noves condicions, deixeu d'utilitzar el Servei.

Contacta amb nosaltres

Si teniu cap pregunta sobre aquestes Condicions, poseu-vos en contacte amb nosaltres.